• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Nye regler for bruksretten i Romedal og Stange

Tirsdag 20. Desember 2016

nyhet placeholder

Romedal og Stange almenninger har de siste årene hatt store utbetalinger på bruksrett. Til sammen er det de siste 4 årene betalt ut ca 55 mill fra de 2 almenningene. 

 

 Dessverre er ikke dette bærekraftig over tid. Årlige utbetalinger ligger langt over det almenningene har av inntjening, og systemet er krevende å forstå og administrere.

 Styrene har derfor vedtatt å gjøre endringer basert på følgende forutsetninger:

 • Utbetalingene på bruksrett skal være bærekraftig over tid. Dette betyr at nivået på ytelser må ned.
 • Det aktive jordbruket skal prioriteres
 • Systemet skal være enkelt å forstå og administrere

Basert på disse 3 forutsetningene blir det følgende hovedendringer:

 • Systemet legges om fra ytelser basert på fakturaer til ytelser beregnet ut i fra flate- (kvadratmeter) og rommål (kubikkmeter) på bygningsvedlikehold.
 • Satsene på ytelsene til formål på aktiv drift prioriteres på bekostning av våning og drift som ikke skjer i egen regi. Ytelsene til aktive formål som grøfting, nybygg driftsbygninger og vedlikehold av driftsbygninger prioriteres fortsatt høyt.
 • Det gis ytelser kun til utvendig vedlikehold på våninger.
 • Det gis ikke ytelser til flis til husdyr i Stange Almenning
 • Det gis ikke ytelser til nybygg og vedlikehold på garasjer til kårbolig og arbeiderboliger.

Bruksrettsportalen vil gjennomgå endringer for å bli tilpasset nytt system.

 • Gammel portal vil være åpen for innlevering av fakturaer/kvitteringer datert i 2016 fram tom 20.01.2017.
 • Oppgradering av Portalen vil skje fram til ca. 1.april. I denne perioden vil Portalen være stengt, og presserende saker må behandles manuelt. Det vil ikke bli utbetalt ytelser etter nytt system før 01.05.2017
 • Den nye versjonen av Portalen skal inneholde en oversikt over alle bygninger på eiendommene. Areal på det enkelte hus skal være i henhold til Stange kommunes oppmåling i forbindelse med innføring av eiendomsskatt. Det vil være en forutsetning for utbetaling av ytelser at disse opplysningene blir lagt inn av eier. Opplysningene legges inn ved første gangs pålogging i ny portal.

Nytt regelverk

Overgangsordninger

 • Vedlikehold under kr 50.000 som ikke krever prosjektsøknad:
  • Fakturaer datert fram tom 31.12.2016 kan leveres i gammel portal fram til 20.01.2017.
  • Vedlikehold etter 01.01.2017 vil bli utbetalt basert på nytt regelverk og satser.
 • Ytelser som krever søknad til styret – dvs. prosjekter over kr. 50.000
  • Alle søknader som er styregodkjent til og med utgangen av 2016 vil bli kontaktet av almenningen v/bruksrettsutvalgene for gjennomgang av status i prosjektet.
  • Prosjektene vil få en andel basert på gamle regler ut fra denne statusgjennomgangen. Resten av prosjektet vil få ytelser basert på nytt regelverk. 

 

Skrevet av Rune