Romedal Almenning

Romedal Almenning ble solgt i 1672 til trelasthandlere i Christiania. Fram til 1846 er det flere forskjellige eiere, men da selges Romedal Almenning til ”Westye Egeberg & co”. Bygdas befolkning hadde hele tida bruksrett i almenningen med uttak av virke til eget bruk, beite og seterrett, og rett til småviltjakt og fiske.

I 1864 blir Romedal Almenning delt mellom almenningseieren ”Westye Egeberg & co” og bygdas befolkning. Bygda fikk ½ delen nærmest bygda, og de bruksberettiges virkesrett skulle heretter dekkes fra denne.

I 1929 var det store økonomiske problemer i Westye Egeberg & co. Da kjøpte bøndene i Romedal den resterende ½ part av almenningen tilbake slik at Romedal almenning igjen ble samlet i bygdas eie. Det er på denne innkjøpte ½ del Malungen ligger.

Etter oppkjøpet i 1929 fremstår Romedal Almenning som landets største bygdealmenning ut fra produktivt skogareal. Totalarealet er på  243.000 dekar, hvorav ca 200.000 dekar regnes som produktiv skog.

Tilbake