Hopp til innholdet

Trening jakthunder

Romedal Almenning og Stange Almenning har utarbeidet et regelverk for trening av jakthunder. Regelverket tar utgangspunkt i Hundeloven. I tillegg er det definert noen datoer for trening av hund. Nedenfor kan du se detaljene.

regelverk for løse hunder i allmenningene gjeldende fom. 10.9.2020

a. Ordinær og ekstraordinær båndtvang (vedtatt av kommunestyret) er førende.

b. Hundeloven legges til grunn for trening/slipp av hunder i allmenningene:

§ 4. Alminnelige regler om sikring av hund. Vilkår for å la hund være løs

Hundeholderen skal opptre hensynsfullt. Utenom båndtvangstider kan hunder bare være løse under tilsyn og kontroll som i størst mulig grad forebygger og forhindrer skader på eller ulemper for mennesker, husdyr, tamrein, vilt eller eiendom.

§ 8. Særlig om hundedressur, jakt og fangst

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren, eller den som har en allmenn bruksrett * til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

For bruk av hund under jakt og fangst mv. gjelder også viltloven § 23, jf. § 26, og reindriftsloven § 65.

* Allmenn bruksrett betyr ikke at en bruksberettiget eier kan gi slik tillatelse.

Jakthundtrening

Ved trening av hund gjelder følgende (her er det skilt på hvilken jaktbar art hunden er beregnet brukt til):

Hunder beregnet brukt på klauvdyr

  • Jegere/hundeeiere med kontrakt på elg-, hjort- eller rådyrjakt i RASA kan trene på eget jaktfelt i perioden fra 10.9. og frem til elgjaktstart. Deretter kan det trenes tom. 31.1 så fremt dette foregår i tråd med øvrige bestemmelser som er gitt i dette skrivet. For trening mellom 10.9. og 1.10. er det et krav om sauerenhetsbevis på hunden.
  • Jegere som ikke har jaktavtale for elg med allmenningene må ha tillatelse i hvert enkelt tilfelle for å kunne trene elghund. Slik trening kan først starte etter at elgjakta er ferdig, og da kun med en enkelt hund. Søknad sendes til jaktoppsynet på RASA v/ Arne Elias Østerås på e-post arne.elias@rasa.no. Søknaden skal sendes minimum tre virkedager før ønsket trening, og godkjennelse skal være gitt før trening startes. Foruten jegerens navn og tidspunkt for treningen, skal søknaden beskrive hvor på allmenningen treningen er tenkt gjennomført.

Harehund, hunder beregnet for revejakt og fuglehunder

  • Her tillates det å trene/slippe hund i perioden 10.9.-31.3.
  • Jegere uten jaktavtale må ha grunneiers tillatelse for å kunne trene/slippe hund. Prosedyren er lik den som er beskrevet for trening av hunder beregnet for jakt på klauvdyr.

Sist oppdatert: 03.10.2023