• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
 • Telefon 62 58 53 60

Skogbruket

 

Romedal almenning sin visjon

Til beste for eierne til glede for alle!

Visjonen bygger på at vi skal forvalte og utnytte almenningens samlede ressurser for å oppnå størst mulig avkastning til dekning av de bruksberettigedes jordbruksmessige behov - og dernest til beste for bygdelaget.
Drifta skal foregå på en bedriftsøkonomisk rasjonell måte, og skal gi et godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter for de ansatte. 
Forvaltningen av arealene skal gjennomføres på en måte som sikrer det biologiske mangfoldet.

 

Stange almenning sin visjon

Våre skoger styrker landbruket.

Dette innebærer at ressurser skal forvaltes slik at de kan yte et økonomisk utbytte til bruksretten på kort og lang sikt på minst 3% av eiendommens verdi. 
Forvaltningen av arealene skal gjennomføres på en slik måte at levemulighetene for den stedegne flora og fauna ikke forringes.
Det skal tas rimelige hensyn til samfunnets og almenhetens interesser, behov og ønsker i almenningen.

 

NØKKELTALL(samlet etter utarbeidelsen av ny Driftsplan i 2012)

 • Antall ansatte: 
  12  herav 6 produksjonsarbeidere.
 • Total areal:
  358.000 daa hvorav 317.000 er produktiv skog.
 • Årlig avvirkning:
  + / - 70.000 kbm i form av hovedhogster. I tillegg et varierende tynningskvantum.
 • Foryngelse:
  Det plantes årlig ca 120.000 planter. I tillegg tilrettelegges større arealer for naturlig foryngelse.
 • Ungskogpleie:
  1500 daa årlig
 • Treslagsfordeling:
  50 % gran, 43 % furu, 7 % løv.
 • Hogstklassefordeling:
  5 % snauflate, 25 % ungskog, 31 % yngre produksjonsskog, 31 % eldre produksjonsskog, 8 % gammel skog. Dette regnes som å være en helt optimal skog!
 • Vernet skog: 
  6 % av totalarealet.


”TREETS LIVSSYKLUS”

 1. Vi planter trær som er om lag 2 år gamle, 25 cm høye. Alternativt etablerer vi ny skog ved hjelp av frø som sår seg fra frøtrær som settes igjen.
 2. Etter ca 15 år foretar vi en avstandsregulering i den foryngelsen vi har fått. Her kan det være en tetthet opp i mot 1000 planter per daa. Høyden på treet er nå om lag 5 meter. Der det er for mange trær fjerner vi trærne med feil og de overtallige slik at vi sitter igjen med ca 150 trær/daa. Her tilstreber vi å sitte igjen med de trærne med best kvalitet.
 3. Ved 35 års alder foretar vi så den første tynningen. Nå reduserer vi treantallet med om lag 1/3 del. Det vil si at vi står igjen med ca 100 trær/daa. Når skogen har blitt omlag 50 år tynner vi utvalgte bestand for andre og siste gang. Etter denne tynningen står vi tilbake med om lag 70 trær/daa. Dette innbærer en avstand mellom trærne i underkant av 4 meter. 
 4. Nå vokser trærne frem til de er hogstmodne. Hvor lenge varierer med voksested. Normalt hogger vi trærne når de er mellom 50 og 80 år (unntak på bestand med særdeles verdifulle kvaliteter - ofte gamle furutrær).
 5. Vi er nå klare for en ny generasjon(omløp) i vår skog.
       

VERDISKAPNING
Alt tømmer avvirkes i dag med skogsmaskiner. En sterkt synkende tømmerpris de siste 25 – 30 årene har ført til at manuell avvirking ikke lenger er lønnsomt.
Om lag 55 % av tømmeret går til materialer, mens 40 % brukes til papirproduksjon. 5% utnyttes i vedovner.

Romedal- og Stange Almenninger selger tømmer for i underlkant av NOK 30 millioner årlig.
Det tilsvarer en sammenhengende rekke med fullastede tømmerbiler som er ca 60 km lang.

MILJØVERDIER
Romedal og Stange almenning har gjennom mange år vært opptatt av å ta vare på de biologiske verdiene i våre skoger. Gjennom Siste Sjanse registrering i 2001, er det avsatt større områder med forskjellige miljøverdier. De fleste av disse er unntatt hogst, med enkelte unntak hvor det kan drives såkalt lukkede hogster. Dette innebærer et uttak av kubikmassen på ca 40% med hogstintervall på 30 år.

Siden slutten av 1980-tallet har det i samarbeid med de lokale JFF aktivt vært registrert og utarbeidet egne skjøtselsplaner for tiurleiker, og det er nå egne planer for nærmere 25 større tiurleiker. Det er i samarbeid med lokalavdeling av lokal ornitologisk forening registrert og hensyntatt alle kjente rovfuglreir.

Mjøsen Skog BA er vårt sertifiseringsorgan, og gjennom de er vi både PEFC- og FSC sertifisert. Ved utøvelse av skogsdrift er vi pliktig å ivareta samtlige miljøverdier i all fremtid.

Det foregår en stadig oppdatering/registrering av nye elementer på vår eiendommer. I mye av dette arbeidet samarbeider vi med lokale lag og foreninger. Her kan nevnes:

 • Jeger- og fiskeforeningene
 • Norsk ornitologisk forening
 • Lokale avdelinger av DNT
 • Speiderne
 • Hyttevel
 • Skoler
 • Historielag
 • Frivillige org.

 

FREDET

Det er 2 spesielle verneområder i almenningene. Årkjølen(ca 6.500 daa) ble vernet som barskogreservat i 1993. Da hadde deler av området vært administrativt fredet siden 1973. Et mindre område ved Romsetra i Stange har vært administrativt fredet siden 1922. I dag er de 3,5 daa omtalt som Stanges urskog og er beskrevet som det nest eldste Naturreservatet i Hedmark. Etter etableringen av ”Levende Skog”- enigheten mellom skogbruket og miljøvernorganisasjonene ble øvrige miljøverdier på begge eiendommene registrert i år 2000.


Vi ønsker deg velkommen til våre eiendommer!