Hopp til innholdet

Grøntlager

Hvordan er Grøntlager mulig?

Etter gjenkjøpene av allmenningene, og særlig etter kjøp av den resterende ½-parten av Romedal Almenning i 1929, ble det gjennomført svært store avvirkninger – 200 000 m3 på 2 år! Vi snakker om 250 mann og 150 hester i skogen.

I all vesentlig grad ble det etablert frøtrestillinger som tiltak for å forynge hogstområdene. Det er disse trærne (100 + 100 år) vi har spart som nå gir muligheten for å etablere et GRØNTLAGER SKOG.

Hvorfor Grøntlager?

Skogbruket drives profesjonelt, kunnskapsbasert etter konvensjonelle prinsipper i tråd med dagens retningslinjer. Likefullt er det arealer og fagområder som vektlegges spesielt. Et av disse fagområder er gammel storvokst furu. Et av særpregene ved Romedal Almenning og Stange Almenning sine skogsarealer er at det finnes 3-5 000 stk. gamle furuer med spesielle kvaliteter spredt innenfor eiendomsgrensen. Dette er trær som har stått som frøtrær og av forskjellige årsaker har fått lov å vokse inn i neste omløp. Typisk står disse gamle, ofte grove, trær i dagens hkl. IV og V. Det betyr at alderen på disse trærne er atypisk i dagens tømmermarked.

At det kommer henvendelser til allmenningene om tømmer med spesielle kvaliteter vitner om en oppmerksomhet og etterspørsel i markedet som gjør det interessant å vurdere systematisk forvaltning av ressursen utover det som er vanlig i dagens skogforvaltning. Denne type trær har stor betydning for kvaliteten på og varigheten over tid av restaureringsarbeidene som gjøres i regi av Riksantikvaren og Norsk Kulturminnefond på landets verneverdige bygninger, båter og andre trekonstruksjoner som krever spesielle egenskaper i anvendte materialer.

Skillet er før og etter 2.verdenskrig og en typisk forskjell er tiden tømmeret får lov å «modne» kvalitet. Et hovedfokus i konvensjonell – «ny» – skogskjøtsel er å produsere et stort antall m3 per areal i den kvalitet industrien etterspør. Dette skiller seg fra «gammel» materialforståelse ved at en da hadde mest fokus på kvalitet i forhold til bruksområde, og slitestyrken eller holdbarheten for konstruksjonen i et ofte flere hundre års perspektiv.

Antall furu med spesielle kvaliteter i disse to allmenningene er enestående i nasjonal sammenheng, men denne type trær finnes også spredt på andre eiendommer. Likevel anses disse eiendommene som en av få eiendommer som er i stand til å løfte oppgaven det er å systematisere forvaltning og utvikling av denne ressursen både faglig og økonomisk.

Per dags dato er mer enn 1 000 trær taksert etter en metode utarbeidet og verifisert av Norges mest kunnskapsrike personer innen gamle materialkunnskap og byggemetoder.

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon om Grøntlager.