Hopp til innholdet

Årsmøter 2023

Styrene inviterer alle bruksberettigede til årsmøter.

Årsmelding og regnskap legges ut på hjemmesiden tre uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest en uke før møtet.

Etter årsmøtet serveres det middag. Påmelding til allmenningskontoret senest tre dager før
møtedato, pga. matservering.

Stange Almenning

Fredag 24. mars 2023 kl. 18.00 på Søndre Elton

Årsmelding og regnskap kan lastes ned som pdf her.

Romedal Almenning

Fredag 31. mars 2023 kl. 18.30 på Herredsvang

Årsmelding og regnskap kan lastes ned som pdf her.

Dagsorden for årsmøtet

  1. Styreleder åpner årsmøtet og refererer dagsorden
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av to bruksberettigede til å underskrive protokollen
  4. Årsmelding, regnskap og revisjonsberetning
  5. Orientering om planer for kommende års virksomhet
  6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse (forslag fra valgkomitéen)
  7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse samt oppnevning av revisor for neste års regnskap
  8. Fastsettelse av valgkomitéens godtgjørelse (forslag fra styret)
  9. Behandling av eventuelle innkomne saker til årsmøtet
  10. Avgi uttalelse i andre saker som framlegges av allmenningsstyret med anmodning om uttalelse fra årsmøtet.