Hopp til innholdet

Bruksrettsregler 2024

Bruksrettsreglene for 2024 er nå publisert på siden for regler og retningslinjer. Bruksrettsportalen oppdateres så snart det er praktisk mulig.

De viktigste endringene fra 1.1.24 er:

 • Beløpsgrensen for søknader som skal behandles av styret økes fra 50 000 kr til 75 000 kr.
 • Alle kronesatser økes iht. indeks med 3,6 %. Unntak er satser for full restaurering av tak (nivå 3) på driftsbygning og bolig, som justeres ned 100 kr.
 • Ytelser til langved (bjørk/blanding) reduseres fra to til ett lass per eiendom per år. Har eiendommen et større behov for ved, kan det søkes styret om ytelser til mer enn ett lass.
 • Presiseringer i tekst om ytelser til driftsbygninger på eiendommer der jorda ikke drives i egen regi:
  Styret vil behandle søknader om vedlikehold eller ombygging av driftsbygninger selv om jordveien ikke drives i egen regi. Slike søknader må inneholde en plan for hva bygningen skal benyttes til. Eventuell støtte til slike prosjekter ytes i henhold til gjeldende regelverk.
 • Presiseringer i tekst om ytelser til kårbolig:
  For at det skal eksistere et jordbruksmessig behov for kårbolig kreves det et visst minimum av jordbruksdrift i egen regi: Må tilfredsstille kravene for å få utbetalt produksjonstilskudd i jordbruket. Må ha et produksjonsomfang på min. 0,4 årsverk, eller et fulldyrket areal på min. 80 daa. Styret vil behandle søknader om ytelser til kårbolig selv om kriteriene over ikke er oppfylt. Slike søknader må inneholde en plan for hva boligen skal benyttes til.
 • Presiseringer i tekst om tilskudd til energi- og varmeanlegg:
  Det gis 15 000 kr i tilskudd til installasjon av solcelleanlegg over 5 kWp installert effekt for boligformål. Det gis 15 000 kr i tilskudd til installasjon av bergvarmepumper for boligformål.