• Besøksadresse Vallsetveien 297, 2330 Vallset
  • Telefon 62 58 53 60

HVORFOR TØMMERTERMINAL PÅ SØRLI?

Tirsdag 15. Mai 2018

Sorli

 

Felles uttalelse fra sentrale aktører i verdikjeden

 

Tømmerterminalen ved Sørli i Stange kommune er i dag det klart største og mest effektive omlastingsstedet fra vei til jernbane langs Dovrebanen. Terminalen ligger i en av landets mest aktivt drevne skogbruksområder, sentralt plassert i et vegnett som effektivt fanger virkesressurser fra en stor geografi. Årlig volum som håndteres på terminalen er 400 – 500.000 kubikkmeter tømmer, hvorav 30 – 40% går til norsk industri, og øvrig andel til den Svenske. Sørli representerer er en sjelden forekomst av denne type knutepunkter i den samlede infrastrukturen, som både i dag og antakelig enda sterkere i framtiden, vil være bestemmende for verdiskapingsevnen.   

Virket som passerer over Sørli representerer årlige en råvareverdi på over 100 millioner kroner. Verdiene utløses gjennom hogst innenfor nedslagsfeltet til terminalen, og frigjør sagtømmer til norsk industri for ytterligere anslagsvis 250 millioner kroner i råvareverdi. Den samlede verdiskapingen basert på skogråstoff regnes å være i størrelsesorden 10 – 12 ganger den anslåtte råvareverdien ovenfor.

Uten kostnadseffektiv logistikk vil aktiviteten i skogen måtte avta, og reduserer grunnlaget tilsvarende for en politisk ønsket bioøkonomi. Samtidig vil en begrensning eller bortfall av terminalen tvinge et betydelig volum over fra bane til vei for den næringen som for tiden er største bruker av jernbanetransport. Dette i en situasjon der Riksrevisjonen etterlyser raske tiltak for økt volum langs bane.    

Det alt vesentlige av volumet som transporteres via Sørli er massevirke. En effektiv, og dermed lønnsom avsetning for dette sortimentet, er en forutsetning for å opprettholde leveransene til den tremekaniske industrien i vår region. Samtidig er den viktig for trekjemisk industri i andre regioner. Skogbruket er transportsensitivt og selv marginale merkostnader bremser raskt aktivitet, og følgelig mulighetene for videre verdiskaping.

I dag finnes det ingen alternative jernbaneterminaler med tilgjengelig kapasitet innenfor regningssvarende transportavstand i de områdene som sokner til Sørli. Av den grunn er det avgjørende for skognæringen at tømmerterminal og plan for godsavvikling utformes sammen med utbyggingen av Inter City.     

Terminalen ligger tilstøtende et betydelig massetak for høykvalitets grus og asfaltproduksjon. Øvrige omkringliggende arealer består av lavproduktiv skog på grunnfjellsområder, uten nærliggende bebyggelse. Arealene er store, plane og lette å opparbeide for både industri og terminalområde. Med ressursene for opparbeidelse i umiddelbar nærhet til tomta, vil utviklingskostnadene for et terminalområde kan antas å være relativt lave.     

Sørli har allerede spor i drift med måleplass og er den første tømmerterminalen som nokså snart forventes å bli berørt av IC-utbyggingen. Skognæringen vil derfor sterkt henstille politiske miljøer og berørte myndigheter om raskt å prioritere planressurser for en fremtidsrettet tømmerterminal fra denne lokaliteten - i det videre arbeidet med IC-utbyggingen.  

Skrevet av Gaute Nøkleholm